news-details

泰国美妆品牌Babalah 将在曼谷Siam 和 Mo Chit举行“ Babalah发口罩 #关爱在身边” 活动

泰国美妆品牌Babalah 将在曼谷Siam 和 Mo Chit举行“ Babalah发口罩 #关爱在身边” 活动,免费为民众发放20万个口罩,防护疫情我们一同战斗,更多活动详情,可关注: FB babalah Office 或 IG: babalah Office 或Line : @babalahoffice 。

You can share this post!

夏日来袭!The Mall 商城为泰国助力!

曼谷航空公司举办了 “Bangkok Airways Boutique Series 2020” 新闻发布会