news-details

สัญลักษณ์แห่งคริสต์มาสและฉลองปีใหม่ของไทยเร่ิมแล้วท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์สูงท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แลนมาร์กท่ีดีท่ีสุดใจกลางเมือง

  • กระหื่มโชว์3มิติทะลุจอจัดเต็มแสงสีเสียงบนจอthepanOramixครั้งแรก

  • แลนด์มาร์กจุดถ่ายรูป ต้นคริสต์มาสยักษ์สูงท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุมถ่ายรูปดินแดนแห่งแสงส่องประกายความสุข Forwarding Happiness สุดตระการตาท่ัวศนูย์ฯ

  • ปรากฎการณ์ความสุขทั้งใน-นอกศูนยก์ ารค้า จาลองบรรยากาศเมืองนอกใน The Christmas carnival outdoor market, ช้อปตลาดรวมของขวัญกว่าล้านชิ้น และสนุกกับ 8 คาแรกเตอร์คริสต์มาสสุดน่ารัก ส่งต่อ Positive Energies ให้ทุกคน 

  • การแสดงดนตรีจากวง Thailand Philharmonic Pops Orchestra เต็มรูปแบบ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และครั้งแรกของการร้องเพลงคริสต์มาสโดย โบว์-เมลดา สุศรี กับร่วมกับ วงออร์คสตรา

กรุงเทพฯ (18 พ.ย.64)– บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำการเป็นแลนด์มารก์แห่งการฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก และดีท่ีสุดใจกลาง กรุงเทพฯจัดงานฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาส “Forwarding Happiness2022” สัญลักษณ์การเร่ิมต้นเทศกาลแห่งความสขุที่ทุกคนรอคอยจัดต่อเนื่องถึงเคาท์ดาวน์ ร่วมฉลอง Moment of Celebration กับ Christmas Tree Landmark ต้นคริสต์มาสยักษ์ท่ีสูงท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใจกลางกรุงเทพฯด้วยความสูงกว่า40 เมตรและมมุถ่ายรูป 8 โซนเนรมิตด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้กลายเป็นดินแดนแห่งแสงส่องประกายความสุข เพื่อส่งต่อพลังความสขุ แทนคำขอบคุณในโอกาสที่เซ็นทรัลพัฒนาอยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า 40 ปี

โดยพิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ได้รับเกียรติจาก คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็น ประธานเปิดงานร่วมกับคุณสุทธิภัคจิราธิวัฒน์กรรมการบริหารบมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กรรมการท่ีปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล, ดร.ณัฐกิตติ์ ต้ังพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมด้วย คุณอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเท่ียวการท่องเท่ียว แห่งประเทศไทย, คุณกันต์กุลปิยะวาจา CMO บริษัทชบาบางกอกจำกัด, คุณอธิศรุจิรวัฒน์ Managing Director บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และคุณสุพรทิพย์ พงศาชานาญกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส Head of Credit Card Products Card Payment and Unsecured Product ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมเนรมิตโชว์ ยิ่งใหญ่ นำโดยโบว์-เมลดา สุศรี นักแสดงช่ือดัง กับ Live performance ครั้งแรกของการร้องเพลงคริสต์มาสร่วมกับวง Thailand Philharmonic Pops Orchestra เต็มรูปแบบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ณัฐกิตติ์ ต้ังพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า” ในปีนี้มีความพิเศษกว่าทกุๆปี เพราะเป็นปีที่เซ็นทรัลพัฒนาอย่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า 40ปี การจัดงานในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการส่งต่อพลังความสุขแทนคำขอบคณุให้ก้บคนไทยโดยเราได้สร้างปรากฏการณ์ แห่งความสขุ มากมาย อาทิ ต้นคริสต์มาสยักษ์ท่ีสูงท่ีสุดในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ สัญลักษณ์แลนด์มาร์ก ฉลองความสขุ , มุมถ่ายรูปตระการตา 8 โซน และการตกแต่งทั่วทั้งศูนย์การค้า ให้กลายเป็นดินแดนแห่งแสง ส่องประกายความสขุและเป็น Photo Landmark ท่ีคนไทยตอ้งมาทุกปีพรอ้มโชว์พิเศษ 3 มิติทะลจุอ the Panoramix ชมพร้อมกันครั้งแรก, ต่อด้วยการแสดงดนตรีจากวงไทยแลนด์ ฟี ลฮาร์โมนิก ป๊อบส์ ออร์เคสตรา เต็มรูปแบบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนี้เตรียมพบกบัปรากฏการณ์ความสขุต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี อาทิ Music Phenomenon จากศิลปิน New Gen ช่ือดัง มากมาย, เทศกาลดนตรีแจ๊ส, คริส์มาสมาร์เก็ต เทศกาลของขวัญสุดยิ่งใหญ่ และงาน Countdown ระดับโลก ณ เซ็นทรัล เวิลด์ ในฐานะ Times Square of Asia เป็นต้น โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลคุมเข้มตามมาตรการยกระดับขั้นสูงสุด เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว

ตระการตาแลนด์มาร์กจุดถ่ายรูปท่ัวเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ต้องเช็คอินทุกปี

อลังการ ต้นคริสต์มาสยักษ์ สูงท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความสูงกว่า 40 เมตร ประดบั ตกแต่งสดุตระการตาพร้อมมุมถ่ายรูป 8 โซนตกแต่งในบรรยากาศดินแดนแห่งความสุขได้แก่ Gatewayof Light, The Positive Energies, Empowerment Stage, Shining Bubble, Tunnel of Harmony, Gifts of Positivity, Field of Stars และ Tree of Hope ณ ลานสแควร์ A, จุดถ่ายภาพใจกลางศูนย์ฯ Universes of Happiness โซน Central Court และ Happiness Reflection ชั้น 2 โซนทางเข้า Skywalk entrance และ เซลฟี่กับคาแรกเตอรค์ ริสต์มาสสุดน่ารักทั้ง 8 ตัว ได้แก่ Kind, Harmony, Hope, Joy, Wisdom, Wonder, Love และ Bliss ที่จะส่งส่งต่อพลังบวกและมอบรอยยิ้มให้กับทุกคน

Forwarding of Happiness ส่งต่อพลังความสุขผ่านโชว์พิเศษและ Christmas Happening ต่อเนื่องถึงสิ้นปี

ครั้งแรก โชว์พิเศษปลาวาฬยักษ์แบบ 3 มิติทะลุจออ the panOramix จอ Digital Interactive ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกกระหึ่มแสงสีเสียง, 18 พ.ย. 64 – 28 ก.พ. 65 centralwOrld Music Heals 2021 นำทัพศิลปิน New Gen อาทิ JAYLERR x Ice Paris, Billkin, PP Krit, TRINITY และ ส้ม-มารี ร้องงเพลงร่วมกับวง Thailand Philharmonic Orchestra โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล, 1 ธ.ค. 64 – 5 ม.ค. 65 The Christmas carnival outdoor market ช้อปปิ้งในบรรยากาศ Winter market อร่อยฟินไปกับร้านอินเตอร์ยอดฮิตกว่า 300 เมนู และเลือกซื้อของขวัญในงาน The wOrld gift market 16 ธ.ค. 64 – 5 ม.ค. 65 Gift market ที่ใหญ่ท่ีสุด รวมของขวัญกว่าล้านชิ้น , 23-31 ธ.ค. 64 Happiness Parade ตระการตาขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ และ Santa Clause Live Show ถ่ายรูปกับซานตาครอสในแบบ New Normal, จาลองโลกของเกมส์ Free Fire และ AR ใน Free Fire Festperience Fun Parkและพลาดไม่ได้สำหรับ Foodlovers พบกับร้านใหม่ แกะกล่องท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ อาทิ Co-Unlimited, Meat Labo, Santouka Ramen, Tajimaya Shabu, Tonkatsu Wako และ Victoria by Cocotte รวมถึงเมนูของหวานเฉพาะท่ีเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น อาทิ A Christmas Prince จากร้าน Pacamaraและ Mashmallow Bomb จากร้าน Peak Chocolate เป็นต้น Happy Family Time ได้ที่ TK Park โฉมใหม่ ในคอนเซ็ปต์ “Journey to The Next Chapter, Play Mondo อาณาจักรสวนสนุกสำหรับเด็กใจกลางเมือง และลานสเก็ตน้ำแข็งสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง The Rink

เตรียมช้อปกับคอลเล็คชั่นสุดพิเศษ และโปรโมชั่นส่งท้ายปีแบบเต็มอิ่ม

New Stylish Happiness โฉมใหม่ H&M สุดยิ่งใหญ่ พร้อมชวนสัมผัส H&M HOME คอนเซ็ปต์สโตร์แห่งแรกของประเทศไทย จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของการตกแต่งภายในและไลฟ์ สไตล์, ครั้งแรกใน South East Asia กับ The North Face New Concept Store ท่ีจะพาคุณไปพบประสบการณ์ใหม่กับคอลเล็คชั่นสุดพิเศษ The North Face Urban Exploration ท่ีวางจำหน่ายครั้งแรกในประเทศไทย, STUDIO360 X TAKEO KIKUCHI พบกับเซ็ทสินค้าพิเศษช่วงเทศกาลสิ้นปี From Stationery to Fashion การ Collaboration สุดพิเศษระหว่างแบรนด์เสื้อผ้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่าง TAKEOKIKCUHI และ STUDIO360 ร้านท่ีคัดเลือกอุปกรณ์เครื่องเขียนจากแบรนด์ในต่างประเทศ และสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือ บัตรมาสเตอร์การ์ด ท่ีเซ็นทรัลเวิลด์ (และเป็นสมาชิก The 1) เฉพาะ 10 ท่านแรกท่ีมียอดใช้จ่ายสะสม ตลอดแคมเปญสูงสุด ขั้นต่า 300,000.- ขึ้นไป รับฟรี iPhone13 128GB มูลค่า 29,900 บาท รับฟรีบัตรกำนัลที่พักสุดหรูจากเครือ Sala, Hilton, Intercontinental, So Sofitel มลู ค่าสงู สดุ 20,000.-* สำหรับ 50 ท่านแรกท่ีมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดแคมเปญสูงสุดขั้นต่า 100,000.- ขึ้นไปส่งท้ายความสุขปลายปีกับแคมเปญ Happy Everyday Pay Mastercard เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดในเซ็นทรัลเวิลด์ รับฟรี! เครื่องดื่มหรือ Cash Voucher จากร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการ

ห้ามพลาดสาหรับเทศกาลส่งท้ายปี Forwarding Happiness 2022 ส่งต่อพลังความสุขไม่มีวันสิ้นสุด ต้ังแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2565 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

You can share this post!

หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง

ความร่วมมือบรรเทาความยากจน